baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zasada gender w Unii Europejskiej

Gender, czyli płeć społeczno-kulturowa, oznacza - podzielany przez ogół społeczeństwa - sposób pojmowania, postrzegania pewnych cech, atrybutów i zachowań oraz przypisywania ich  kobiecie i mężczyźnie przez szeroko rozumianą kulturę. Równość między kobietami i mężczyznami jest podstawową wartością Wspólnoty i jednym z zadań promowanych przez Wspólnotę.

Podstawowym narzędziem realizacji polityki równości płci w Unii Europejskiej jest gender mainstreaming (GM). GM to strategia włączania perspektywy płci społeczno-kulturowej (gender) do głównego nurtu polityki (mainstream). Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest wpisane we wszystkie działania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest to następstwo tzw. kwestii horyzontalnych, wspólnych dla całego obszaru Unii Europejskiej i jej poszczególnych członków. W zakresie EFS dotyczą one rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/513998.html