baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Zachodniopomorskie LOTy o współpracy ze ZROT i JST

W dniu 3 marca w Karlinie odbyło się spotkanie Lokalnych Organizacji Turystycznych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego z prezesem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz dyrektorem biura ZROT. Spotkanie zostało zorganizowane przez ZROT w celu przeprowazenia dyskusji nt. pomysłów i inicjatyw dotyczących działalności LOT, współpracy z jednostakmi samorządu terytorialnego oraz zacieśnienia współpracy ze ZROT.

ForumLOT 17 d1 ForumLOT 17 d2

W wyniku kilkugodzinnej ożywionej dyskusji reprezentanci LOTów rozmawiali zarówno o problemach jakie pojawiają się w ich działalności, jak i o sukcesach i przedsięwzięciach zrealizowanych z powodzeniem. Spora część dyskusji dotyczyła m.in. wymiany informacji dotyczącej sposobu nawiązywania współpracy z samorządem lokalnym, jak i z przedsiębiorcami.

Przedstawiciele ZROT poprosili zebranych także o dyskusję nt. mozliwości zacieśnienia współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacja Turystyczną oraz jej zakrsu. W rezultacie przedstawiciele Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz innych NGO sektora turystyki obecni na spotkaniu Forum LOT, przedstawili zestaw postulatów jako uzupełnienie do Planu pracy ZROT na 2017 rok jako propozycje uzupełnienia działań programowych, traktując to jako wnioski do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, które jeszcze tego samego dnia odbyło się w Karlińskim Ośrodku Kultury.

ForumLOT 17 d3 ForumLOT 17 d4

Mając na celu zacieśnienie współpracy ZROT z LOTami i innymi NGO oraz JST uznano za celowe podjęcie działań na rzecz:

  • upowszechniania świadomości systemu POT-ZROT-LOT-JST,
  • podniesienia rangi LOT i zbudowania relacji LOT-JST, LOT-przedsiębiorcy (gdzie Lokalne Organizacje Turystyczne występują jako partner, współuczestnik rozwoju turystycznego gminy, koordynator działań promocyjnych),
  • delegowania zadań samorządów do LOT-ów (w zakresie promocji i rozwoju turystycznego gminy lub powiatu),
  • rozpoczęcia cyklu spotkań terenowych na obszarach działalności LOT-ów w formie warsztatów pod roboczą nazwą „LOT-y dla LOT-ów”,
  • wznowienia wspólnych wyjazdów studyjnych na targi (przy zaangażowaniu organizacyjnym ze strony LOT-ów),
  • stworzenia przy udziale LOT-ów pakietów produktowych (ofertowych) oraz systemu ich promocji i sprzedaży – z wykorzystaniem form drukowanych i internetowych, 
  • aktywnej współpracy z LOT-ami  celem przygotowywania (z odpowiednim wyprzedzeniem) rocznego programu wydarzeń na terenie województwa zachodniopomorskiego, udostępnianego przez ZROT różnego rodzaju kanałami dystrybucji, uwzględniając Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej,
  • uruchomienia przez ZROT jako inicjatora regionalnego projektu systemowego, ukierunkowanego na wypracowanie platformy współpracy z LOT-ami, w miarę możliwości zawierającego komponent na funkcjonowanie struktur,
  • aktywizacji ZROT jako koordynatora działań (projektów) partnerskich pomiędzy LOT-ami.