baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

o FTR

Stowarzyszenie powstało w 1996 roku i początkowo miało charakter niesformalizowany. Zarejestrowane zostało w dniu 12 listopada 1997 roku, jako Forum Turystyki Pomorza Zachodniego. Swą początkową działalność skupiało na regionie Zachodniego Pomorza. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli:

 • Zachodniopomorska Izba Turystyki,
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 • Stowarzyszenie Restauratorów i Gastronomików "Więź"
 • oraz przedstawiciele gmin i organizacji turystycznych z regionu zachodniopomorskiego. 

Podstawowym celem naszej działalności stało się poszukiwanie płaszczyzn współpracy i wymiany doświadczeń między osobami i instytucjami działającymi w szeroko rozumianej branży turystycznej.

W dniu 6 maja 2005 roku w Szczecinie, odbyło się Walne Zgromadzenie Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, które podjęło decyzję o zmianie regionalnej formuły funkcjonowania na ogólnopolską. Stowarzyszenie przyjęło nazwę FORUM TURYSTYKI REGIONÓW. 2 lutego 2006 r. nazwa została formalnie zatwierdzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Obecnie, Forum Turystyki Regionów jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, działającym na rzecz rozwoju sektora turystyki w Polsce. W swoim dorobku mamy wiele zrealizowanych projektów, szkoleń, warsztatów, i konferencji. Jesteśmy współtwórcami idei GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, a obecnie rozwijamy INSTYTUT WSPIERANIA TURYSTYKI.

Przedstawiciele Zarządu Forum są członkami między innymi następujących instytucji:

 • Rady Polskiej Organizacji Turystyki,
 • Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Rady Konsultacyjnej Izb Turystyki w Polsce,
 • Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Turystyki.

Co przyniesie przyszłość? Zważywszy na ogromny potencjał, jaki w nas drzemie - należy się spodziewać wiele! Myślimy globalnie - działamy regionalnie!

                                                                                                                                                                                                              Serdecznie zapraszam do współpracy.

       

                                                                                                                Marek Migdal
                                                                                                 Prezes Forum Turystyki Regionów

    Więcej na stronie      www.forumturystyki.pl

o UM WZP

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Regulamin Organizacyjny.

 

     Więcej na stronie      www.wzp.pl

Prywatność i ciasteczka

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności  odnoszący się do tzw. plików Cookies.

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu).
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
 5. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 6. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

o projekcie

Projekt: Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim

POKL 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora

Projekt realizowany w partnerstwie:
ZROT – lider
Województwo Zachodniopomorskie – partner 1
Forum Turystyki Regionów – partner 2

Streszczenie

Turystyka to specyficzny sektor aktywności gospodarczej i społecznej wymagający ścisłej współpracy trójsektorowej JST-NGO-przedsiębiorcy. Żaden z wymienionych sektorów nie jest w stanie samodzielnie kreować rozwoju turystyki ponieważ nie posiada wszystkich niezbędnych narzędzi - konieczna jest ścisła współpraca.

W krajach wysoko rozwiniętych system organizacji turystyki i wspierania jej na poziomie regionalnym i lokalnym, oparty jest na zasadach partnerstwa i współpracy pomiędzy trzema ww. sektorami. W Polsce partnerstwa regionalne i lokalne w turystyce zostały usankcjonowane prawnie w Ustawie o POT, art. 4 ust. 1 „(..) mogą być tworzone regionalne i lokalne organizacje turystyczne..

Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne (ROT I LOT) to szczególnego rodzaju stowarzyszenia (z możliwością udziału osób fizycznych I prawnych) stanowiące nowość w polskich warunkach, których zasady działania dopiero się krystalizują. LOTy powinny działać lokalnie tworząc płaszczyznę współpracy JST, NGO I przedsiębiorców na poziomie gminy. ROTy działają regionalnie i są tworzone z udziałem właściwego Samorządu Do ROT powinny wstępować LOTy z danego województwa tworząc wspólnie federację branżową - trójsektorowe partnerstwo regionalne. Tym samym ROTy mają być organizacjami parasolowymi skupiającymi JST turystyki, w szczególności LOTy, i wspierającymi ich działania. Idea struktury ROT - LOT miała na celu stworzenie sprawnie działającego, podobnego do funkcjonujących w państwach UE, systemu współpracy I kreowania rozwoju sektora turystyki.

Niestety, oprócz cytowanego wyżej zapisu (w ustawie o POT) nie określono nigdzie podstaw funkcjonowania tych organizacji jak również wzajemnych relacji, jakie powinny zachodzić pomiędzy poszczególnymi podmiotami: Urząd Marszałkowski (UM) - ROT - LOT - Gmina, zarówno w zakresie zadań i kompetencji, sposobów i zasad współpracy, stałych źródeł finansowania oraz ewaluacji efektów współpracy.

W efekcie do dnia dzisiejszego w całym kraju powstało 16 ROT i tylko 124 LOTy (bardzo mało np. w stosunku do 2479 gmin w Polsce), z czego ponad połowa nie prowadzi faktycznej, stałej działalności a wśród działających aż 60% organizacji nie posiada jakichkolwiek dokumentów strategicznych związanych z przedmiotem ich działania (źródło: badania ankietowe własne w ramach FIO 2012). Wyniki te, potwierdziły dane z przeprowadzonych w 2010 roku badań na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) - „Stan i perspektywy rozwoju LOT", oraz Diagnozy stanu dla sektora turystyki woj. zachodniopomorskim przeprowadzonej przez Lidera i Partnera 2 na przestrzeni lat 2009-2011 w ramach proj.(PO KL 8.1.2), wyróżnia się następujące główne problemy w funkcjonowaniu ROT-LOT:

 • mała aktywność ROT-LOT,
 • niska świadomość JST wz. istoty i znaczenia ROT-LOT.
 • słabość organizacyjna i finansowa ROT-LOT.
 • brak umiejętności współpracy partn. JST-ROT-LOT-przedsiębiorcy.
 • nakładanie się działań ROT-LOT i kompetencji JST.
 • mała wiedza nt. zasad funkcjonowania i finansowania ROT-LOT.
 • brak zasad funkcjonowania ROT-LOT oraz ich relacji z JST.

Z własnych badań, obserwacji i wniosków ZROT i FTR (na podstawie wcześniej realizowanych projektów POKL i FIO) wynika, że przyczyny ww. problemów są następujące:

 • współpraca pomiędzy JST a ROT i LOT jest bardzo słaba, a w wielu miejscach występują nawet zjawiska wrogości i niezrozumiałej rywalizacji,
 • brak jest wsparcia systemowego dla ROT i LOT,
 • brak modelu współpracy JST z ROT i LOTami z tego samego regionu,
 • w większości JST brak jest świadomości istoty i znaczenia ROT-LOT oraz korzyści ze współpracy z tymi NGO,
 • niewłaściwa koordynacja współpracy pomiędzy trzema sektorami (JST. ROT-LOT. przedsiębiorcy),

Skutki tego są następujące:

 • mała sprawność funkcjonowania JST-ROT i LOT i spójność ich działań,
 • niewłaściwie pojęta konkurencja pomiędzy JST. ROT i LOT. działającymi na tym samym terenie, brak zrozumienia pomiędzy różnymi grupami interesu,
 • brak koordynacji działań pomiędzy JST a ROT i LOT,
 • niski poziom wymiany informacji i konsultowania problemów JST - ROT i LOT,
 • brak idei partnerstwa i motywacji do wspólnych działań oraz wiary w ich celowość.

Również uczestnicy VI GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI (Wrocław 29.11.-1.12.20l2r.) uznali, że (cyt. z uchwały GREMIUM) .istnieje potrzeba usystematyzowania zasad funkcjonowania systemu ROT - LOT i współpracy tych organizacji z otoczeniem w szczególności samorządowym i biznesowym. Między innymi należy podjąć działania uświadamiające rolę i znaczenie ROT i LOT w szczególności wśród partnerów samorządowych (JST) i reprezentujących je urzędników oraz radnych."

W związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt stanowiący kontynuację i uzupełnienie zadań wynikających z wniosków ze zrealizowanych już działań w latach 2009-2011 w ramach POKL 8.1.2. W ramach realizacji tych wcześniejszych projektów utworzonych zostało w WZP. 30 trójsektorowych grup partnerskich turystyki, z których 23 przekształciły się już w LOTy. Niestety działalność większości tych organizacji ma charakter incydentalny i brakuje im stałych i jasnych zasad współpracy z JST. W praktyce organizacje te nie otrzymują realnego (dedykowanego dla LOT) wsparcia. Bardzo ograniczona jest również współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną (ZROT). Tylko część LOT współpracuje ze ZROT i to tez na zasadzie akcyjnej. W praktyce nie istnieje stały system współpracy oparły o ustalone zasady.

Wzorcowy MODEL współpracy JST i NGO jest idealną szansą i jednocześnie długo oczekiwaną możliwością wypracowania i wdrożenia stosownych zasad w system JST-ROT-LOT. Realizacja niniejszego projektu poprzez sprofilowanie dla potrzeb sektora turystyki MODELU i wdrożenie go na regionalnym poziomie współdziałania w woj. zachodniopomorskim wychodzi naprzeciw istniejącym (opisanym wyżej) problemom. Wdrożenie sprofilowanego MODELU przyczyni się do usystematyzowania zasad współpracy i aktywizacji działalności systemu NGO sektora turystyki (ZROT-LOTy) oraz ich współpracy z JST a w szczególności z Urzędem Marszałkowskim.

Efektem będzie wypracowanie zasad wspólnych, jednolitych działań dla UM i ZROT oraz systemu wsparcia i współdziałania tych podmiotów z LOTami na rzecz rozwoju regionalnych i lokalnych społeczności działających w obszarze turystyki. Tak wzmocniona współpraca i partnerstwo przyczynią się do zwiększenia wspólnych korzyści płynących z podejmowanych przez nich działań.

Sprofilowanie MODELU i wdrożenie współpracy JST i NGO sektora turystyki (ROT-LOT) na poziomie regionalnym (w WZP) będzie również swoistym wdrożeniem pilotażowym możliwym do wykorzystania i powielenia w innych województwach w Polsce.

Projekt wpisuje się w: .Strategię Rozwoju Turystyki w Woj. WZP do 2015r. w obszar priorytetowy V. Wsparcie instytucjonalne i budowanie systemów rozwijających turystykę. W podobnym zakresie odpowiada również na zapisy rządowego dokumentu „Kierunki rozwoju turystyki do 2015r" Działanie I.4.4: Wsparcie regionalnych, lokalnych i branżowych organizacji turystycznych.

Projekt będzie miał wpływ na JST i NGO sektora turystyki - UM. ZROT i LOTy. Przykład dobrej współpracy pokaże tez drogę dla NGO innych branż. Tury styka posiada b. duży efekt mnożnikowy, a więc wpływać będzie tez na mieszkańców i turystów oraz inne branże, widzące w rozwoju turystyki również szansę dla siebie. Popularyzacja efektów projektu zachęci również inne JST i NGO do wzajemnej współpracy i promocji działań wspólnych - partnerskich w innych dziedzinach.

Wiosna w Szczecinie

{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=0|hidecategories=1}

Więcej artykułów…